Kontaktuppgifter

Advokatfirman Hallberg AB

Telefon: 0522-66 51 10

Mobil: 0708-26 34 75

E-post: bo@advokatfirmanhallberg.se

Adress: Tyggården 1 C,

451 34 Uddevalla